×
Title image

Title image

Tas, ka Tu to nevari pierādīt, nenozīmē, ka tas neeksistē!

...
... Ivars
Kalviņš
17:00-18:00
Telpa 1A

Esam radināti uzticēties lietām, kuras ir ''pierādītas''. Un tomēr, katra nākamā zinātnieku paaudze nemitīgi apgāž iepriekšējo paaudžu neapgāžamos “pierādījumus”. Mūsu izpratne par apkārtējās pasaules uzbūvi, procesiem tajā un eksistences jēgu daudzējādā ziņā ir atkarīgas no mūsu spējām “ieraudzīt” neredzamo. Un izprast to jēgu. Diskusijās par to, kā attiekties pret šodien neizskaidrojamo, bieži vien vērojama dogmatiskā paļaušanās uz vispāratzītām “patiesībām”, arī manipulācija ar faktiem un ieinteresētība noliegt neizskaidrojamo. Zinātnieks un izgudrotājs Ivars Kalviņš, ielūkojoties jautājumā par pierādīto un nepierādīto, savā sarunā pievērsīsies šādiem aspektiem: 1) lielākie zinātnes atklājumi un to ietekme uz cilvēces pašapziņu (vai zinātnes varēšana nav kļuvusi par visatļautības dzinējspēku un vai to var kontrolēt?) 2) mūsu uztverei pieejamā pasaule un ierobežotā izpratne par norisēm un likumībām kā “dzelzs priekškars” ceļā uz neredzamo un neizzināto (nešaubīga ticība zinātnes dogmām neļauj ieraudzīt citu dimensiju esamību?); 3) noliegums tam, ko vairākums uzskata par zinātniski pierādītu vai zinātniski noraidītu, kā attīstības priekšnosacījums (lielākās zinātnes kļūdas un vai no tām mācamies?) 4) zinātniskās izpētes virzības un rezultātu objektivitātes atkarība no finansējuma pieejamības un tā izcelsmes avota (kas maksā, tas pasūta mūziku un pieprasa sev tīkamu rezultātu?); 5) zināšanu ieguves apjoma eksplozīvās attīstības ģenerētā problēma – izzinātais atklāj vēl vairāk neizzinātā, (vai jebkad tiksim ar to galā?) 6) Vai ar Dieva dotām maņām nepieejamo vispār vajag pētīt?

Uzzināt vairāk